Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Możliwość finansowania kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprezentować  wyjątkowo korzystną i atrakcyjną propozycje dotyczącą możliwości bezpłatnego szkolenia swoich pracowników.

Nasze szkolenia i kursy  mogą zostać zrealizowane ze środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Możliwość finansowania kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), pojawiła się po znowelizowaniu  ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zrobić zawodowe kursy i szkolenia, zdobyć uprawnienia lub certyfikaty i jednocześnie nie wydać na to ani jednej złotówki. Od nas dowiesz się, jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia.

1. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia funduszu było zapobieganie utraty przez pracowników zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz poprawa zarówno pozycji firmy jak i samych pracowników na  konkurencyjnym rynku pracy.

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

2. Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracownik powinien być zatrudniony na umową o pracę, nie ma jednak znaczenia na jaką część etatu.

Pracodawca jako osoba pracująca także może skorzystać z finansowania z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. nie ma żadnych ograniczeń wiekowych

3. Jaka jest wysokość dofinansowania z KFS ?

W ramach KFS można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

a)  do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników).

b)  do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika(duże, średnie i małe firmy). Pracodawca będący dużym, średnim lub małym przedsiębiorcą starający się o dofinansowanie musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów.

Jednocześni kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

4. Na co można otrzymać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Ze środków KFS finansowane mogą m.in. kursy i szkolenia organizowane przez naszą firmę, które są realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

W ramach naszej oferty można skorzystać ze środków z KFS na dwa rodzaje szkoleń:

·       organizowanych przez nas szkoleń otwartych
·       szkoleń  zamkniętych zorganizowane tylko dla Państwa pracowników

Z naszą ofertą szkoleniową można zapoznać się w zakładce szkolenia, a w celu ustalenia konkretnej oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

5. Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS na nasze szkolenia i kursy?
 • Kontaktujesz się z nami i określasz potrzeby szkoleniowe Twoje albo Twoich pracowników.
 • Po otrzymaniu wstępnej informacji (wypełnionej ankiety) o tym, że jesteście zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszą firmą, przygotowujemy ą ofertę szkoleniową.
 • Piszemy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, który składasz następnie w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • Możemy zająć się monitorowaniem prawidłowości i terminowości wniosku o dofinansowanie.
 • Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujesz informację o decyzji na temat dofinansowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierasz z urzędem umowę na realizację działań w ramach KFS oraz w ciągu 30 dni od dnia otrzymania środków dostarczasz do urzędu informację na temat naszej firmy jako realizatora kształcenia ustawicznego.
 • Zawierasz z nami umowę o świadczenie usług szkoleniowych oraz zawierasz z wysyłanymi na szkolenie pracownikami umowę pracownik-pracodawca określającą prawa i obowiązki stron. My zajmujemy się wszelkimi formalnościami.

Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

 • Po otrzymaniu środków opłacasz szkolenie i kierujesz na nie pracownika.
 • Po zakończonym szkoleniu w ciągu 14 dni dostarczasz do urzędu wystawioną przez nas fakturę oraz kserokopię certyfikatów ukończenia szkolenia.
 • Nie pobieramy, żadnych opłat z tytułu wykonywanych przez nas prac związanych z wypełnieniem wniosku oraz załączników, które następnie składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
6. Zalety szkoleń finansowanych z KFS:
 • Szkolenia finansowane są nawet do 100% wartości.
 • Obok aktualnie prowadzonych szkoleń, możliwe jest indywidualne ustalenie formy, tematyki i terminu szkoleń, które będą w całości dostosowane do Państwa potrzeb i branży.
 • Firma „ NEKROS” zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie, przygotowaniem odpowiednich szkoleń, organizacją szkoleń i wszystkimi formalnościami związanymi z dofinansowaniem.
 • Szkolenia będą prowadzone w komfortowych salach szkoleniowych naszej firmy lub u Państwa w firmie przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

Wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenie ustawicznego są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy. 

Pula środków z KFS jest ograniczona, a przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc osoby zainteresowane do podjęcia jak najszybciej działań, aby skorzystać z możliwości dofinansowania.

.