Regulamin

Regulamin zgłaszania na szkolenia otwarte

Regulamin zgłaszania na  szkolenia otwarte firmy
Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał, NIP: 5991052436; REGON: 210527041 z siedzibą: Dziersławice 21, 66-446 Deszczno.
 2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
  a) Organizator – firma Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał, z siedzibą: Dziersławice 21, 66-446 Deszczno.
  b) Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczona na stronie Organizatora www.migdalnekros.pl, zwane dalej Szkoleniem.
  c) Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie delegująca Uczestnika szkolenia, zwany dalej Zgłaszającym.
  d) Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu,
  e) Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie informacji drogą elektroniczną (e-mail) przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu,
  f) Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie Formularz Zgłoszeniowy: • znajdujący się w formacie .doc lub .pdf do pobrania ze strony www.migdalnekros.pl i przesłany na adres e-mail: biuro.szkolenia.nekros@wp.pl.
  g) Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 2. Warunki realizacji szkoleń:

 1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Szkolenia realizowane są:
  a) zgodnie z programem zamieszczonym na stronie internetowej www.migdalnekros.pl w zakładce „Szkolenia”
  b) w salach o standardzie odpowiednim do realizacji zajęć o charakterze edukacyjnym,
 3. Koszt szkolenia obejmuje:
  a) opiekę merytoryczną trenera,
  b) materiały szkoleniowe,
  c) certyfikat uczestnictwa,
  d) przerwy kawowe oraz przerwę obiadową każdego dnia szkolenia.
 4. W cenie Szkolenia nie uwzględniony jest koszt dojazdu i noclegu uczestników na miejsce szkolenia oraz koszt parkingów.
 5. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby uczestników szkoleń.

§ 3. Uczestnictwo w Szkoleniu:

 1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
  a) Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie
  formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail:
  biuro.szkolenia.nekros@wp.pl.
  b) W przypadku szkoleń płatnych – uiszczenie opłaty w wysokości i terminie
  podanych przez Organizatora. Opłatę za udział w Szkoleniu należy przesłać zgodnie
  z informacjami na konto wskazane przez Organizatora.
  Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
 2. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy:
  NAZWA BANKU PKO BP S.A.
  nr konta: 85 1440 1286 0000 0000 1231 2237
 3. W tytule płatności należy podać: imię i nazwisko zapisywanego uczestnika/ów, nazwę Szkolenia oraz termin Szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty całości należności za szkolenie na podstawie faktury pro-forma która zostanie wystawiona przez organizatora. Płatność zostanie uregulowana zgodnie z terminem przedstawionym na fakturze pro-forma licząc od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do placówki szkoleniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na szkolenie.
 6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu płatności uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną.
 7. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 14 dni przed Szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem o braku możliwości złożenia rezygnacji.
 8. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e- mailowej Organizatora.
 9. Zgłoszenie na szkolenie w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

§ 4. Zamknięcie zapisów lub odwołanie szkolenia:

 1. Realizator szkoleń otwartych zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy maksymalną liczbę uczestników podaną w informacji o szkoleniu. Zgłoszenia uczestnictwa, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia otwartego w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli:
  a) nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
  b) z innych przyczyn organizacyjnych.
 3. W przypadku gdy szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora – dokonane wpłaty będą zwracane uczestnikom w ciągu 14 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia, bądź przekazane za zgodą Zgłaszającego na poczet Szkolenia realizowanego w kolejnym terminie. Organizator poinformuje Zgłaszającego drogą elektroniczną (e-mail) o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu:

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres e-mailowy Organizatora : biuro.szkolenia.nekros@wp.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  a) do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
  b) krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości wpłaconej kwoty gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 3. Za termin wpłynięcia rezygnacji przyjmujemy termin skutecznego dostarczenia informacji Organizatorowi datę nadania e-maila, którego odbiór został potwierdzony przez Organizatora.
 4. Zgłoszony uczestnik, który w terminie podanym w punkcie 2 nie anulował uczestnictwa w szkoleniu, a był nieobecny, nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 5. Zakłada się, że Zgłaszający swój udział w szkoleniu wyznaczy na swoje miejsce innego uczestnika z zastrzeżeniem, że nowo wyznaczony uczestnik spełnia kryteria dotyczące oczekiwanego przygotowania do szkolenia.
 6. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.
 7. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

§ 6. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych uczestników szkoleń jest Organizator szkolenia.
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 2281, ze zmian.).
 3. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego na szkolenie (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne .
 4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
 5. Zgodnie z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 2281, ze zmian.), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 7. Gwarancja jakości świadczonych usług szkoleniowych:

 1. Firma Toaleta Pośmiertna i Tanatopraksja „NEKROS” Ireneusz Migdał, gwarantuje wysoką jakość organizowanych szkoleń. Jesteśmy zawsze otwarci na zgłaszane przez naszych uczestników uwagi oraz sugestie zarówno w trakcie szkolenia jak również po jego zakończeniu.
 2. Naszym celem jest, stworzenie profesjonalnego sektora szkoleniowego oferującego najlepsze rodzaje kursów i wyposażenie naszych uczniów w najszerszą wiedzę i narzędzia, aby mogli wejść w świat pracy w branży pogrzebowej.
 3. Organizowane przez nas szkolenia i kursy w sposób znaczący poprawiają efektywność i jakość usług świadczonych przez firmy naszych klientów, gdyż są one najlepszym sposobem mobilizacji rozwoju pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.
 4. Po zakończeniu każdego szkolenia kursu uczestnicy mają zagwarantowane wsparcie merytoryczne oraz możliwość odbywania bezpłatnych konsultacji telefonicznych z instruktorem .
 5. Firma nieustannie dąży do tego, aby oferowane usługi szkoleniowe, spełniały Państwa oczekiwania i potrzeby ich uczestników.
 6. Dzięki procesowi ewaluacji szkoleń, nasze szkolenia pooddawane są ciągłej ocenie, poprzez wypełniane przez uczestników szkoleń ankiety ewaluacyjne.
 7. Ankiety uczestników szkoleń stanowią dla nas źródło wiedzy o aktualnych potrzebach i oczekiwaniach naszych uczestników naszych szkoleń.

§ 8. Reklamacje:

 1. Uczestnik może zgłosić uzasadnioną reklamacje Organizatorowi w formie pisemnej w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej nie później niż 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, a następnie prześle uczestnikowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

§ 9. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.migdalnekros.pl.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez właściwy sad cywilny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z organizacją szkoleń.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.migdalnekros.pl.
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.migdalnekros.pl.

Gorzów Wielkopolski, 01.03.2016